ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΚΥΚΛΑΔΕΣΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΕΓΙΝΕ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας τη Δευτέρα τη Δευτέρα 16/1/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1/2023

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ  (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας, έχοντας υπόψη τις
διατάξεις του άρθρου 67, «Σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3852/2010,
όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019, την
Αρ.Εγκύκλιο 375, με Α.Π. 39167/02-06-2022, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 78
του Ν.4954/202 (Α.Π.46731/13-07-2022 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών), σας καλεί
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) του Δημοτικού Συμβουλίου
που θα διεξαχθεί την 16 η του μηνός IANOYΑΡΙΟΥ 2023, ημέρα της
εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00 για τη συζήτηση και λήψη
απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Α/α
ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
(ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ)
ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ
2023 ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.
EIΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023.
EIΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

3. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

2ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. 20-2022

ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΓΟΡΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023.
EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

4. ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ «ΑΔΩΝΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ
ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 372/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.
EIΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Ε.Υ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΘΗΡΑΣ.
EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΡΟΥΣΣΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ.

6. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ», ΤΟΥ FASLLI TAFAL ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ.
EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
7. ΚΟΠΗ Ή ΜΗ (3) ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΕΞΩΘΕΝ ΟΙΚΙΑΣ κ. ΔΑΚΟΥΤΡΟΥ
–ΧΑΛΑΡΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ Eurobank ΣΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ.
EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΑ.
EIΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ

What's your reaction?

Related Posts

Load More Posts Loading...No More Posts.